ทัวร์ไต้หวั่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวั่น 5วัน 3คืน
ราคา: 20,777 บาท
รหัสทัวร์: TW-ZE-MAGICAL IN TAIWAN- 5D-3N- BR

รหัสโปรแกรม:TW-ZE-MAGICAL IN TAIWAN- 5D-3N- BR
กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง
       สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
                   – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

วันที่สาม       ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่สี่           ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน
Cosmetic
                   – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า          ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
                   – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
09 – 13 กันยายน 2560 20,777 20,777 20,777 5,500 12,777
17 – 21 กันยายน 2560 20,777 20,777 20,777 5,500 12,777
23 – 27 กันยายน 2560 20,777 20,777 20,777 5,500 12,777
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
04 – 08 ตุลาคม 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
22 – 26 ตุลาคม 2560 25,777 25,777 25,777 6,500 15,777
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
12 – 16 พฤศจิกายน 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 21,777 21,777 21,777 5,500 13,777
07 – 11 ธันวาคม 2560 25,777 25,777 25,777 6,500 15,777
13 – 17 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 5,500 13,777
17 – 21 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 5,500 13,777
24 – 28 ธันวาคม 2560 23,777 23,777 23,777 6,500 14,777

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>