ทัวร์ลอนดอน 6วัน 3คืน

ทัวร์ลอนดอน 6วัน 3คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสทัวร์: EU-ZE-SPECIAL LONDON-6D-3N-TG-UK12

รหัสโปรแกรม:EU-ZE-SPECIAL LONDON-6D-3N-TG-UK12
เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์  สะพาน Tower Bridge
กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์
เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหิน สโตนเฮนจ์ – อ๊อกฟอร์ด – ลอนดอน
วันที่สาม       ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
                     – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ – จัตุรัสเลสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
วันที่สี่           อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
วันที่ห้า         ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์
วันที่หก        สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
  
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง SGL)
ที่นั่ง หมายเหตุ
13-18 ก.ย. 39,900 ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกินขวบ/Infant 13,000 บาท)
10,500 25  
15-20 พ.ย. 39,900 10,500 25  
22 – 27 พ.ย. 39,900 10,500 25  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>