ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เหวินหวู่5วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เหวินหวู่5วัน3คืน
ราคา: 16,777 บาท
รหัสทัวร์: TPE01 TW ZG XW BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N


รหัสโปรแกรม : TPE01 TW ZG XW BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เหวินหวู่5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
วันที่สาม    ไทเป – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านใบชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
วันที่สี่    ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
วันที่ห้า     สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1เด็ก 2ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
12 – 16 ตุลาคม 2560 15,777 18,777 5,000 10,900
20 – 24 ตุลาคม 2560 15,777 20,777 7,000 12,900
01 – 05 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 7,000 12,900
02 – 06 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 7,000 12,900
06 – 10 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 7,000 12,900
07 – 11 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 7,000 12,900
08 – 12 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 7,000 12,900
13 – 17 ธันวาคม 2560 18,777 18,777 5,000 10,900
14 – 18 ธันวาคม 2560 18,777 18,777 5,000 10,900
20 – 24 ธันวาคม 2560 18,777 18,777 5,000 10,900
21 – 25 ธันวาคม 2560 19,777 19,777 5,000 10,900
27 – 31 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 8,000 13,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 23,777 23,777 8,000 13,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 23,777 23,777 8,000 13,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2561 23,777 23,777 8,000 13,900
31 ธ.ค. – 04 ม.ค.2561 22,777 22,777 8,000 13,900
03 – 07 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
04 – 08 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
10 – 14 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
11 – 15 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
17 – 21 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
18 – 22 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
24 – 28 มกราคม 2561 18,888 18,888 18,888 5,000
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>