ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน3คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG ZNGO04 5D3N XJ
รหัสสินค้า JP ZG ZNGO04 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก              สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาโกย่า - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
วันที่สอง            นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
วันที่สาม            ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ  - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่                เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
วันที่ห้า              กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ 

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
17 – 21 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000
24 – 28 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,000
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000