ทัวร์จีน เต๋อชิง 6วัน5คืน

ทัวร์จีน เต๋อชิง 6วัน5คืน
ราคา: 32,999 บาท
รหัสทัวร์: CN SHD SHMUKMGDIG1 6D5N MU
รหัสสินค้า CN SHD SHMUKMGDIG1 6D5N MU

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ-คุนหมิง
วันที่สอง    คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
วันที่สาม   
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
วันที่สี่       วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองเต๋อชิง-ภูเขาหิมะไป๋หมาง-วัดเฟยไหล
วันที่ห้า     ภูเขาหิมะเหมยหลี่-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - จงเตี้ยน-คุนหมิง
วันที่หก    คุนหมิง-กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ 

 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2562 32,999 บาท 32,999 บาท 4,500 บาท 23,999 บาท
วันที่ 20-25 สิงหาคม 2562
**เพิ่มพีเรียด**
32,999 บาท 32,999 บาท 4,500 บาท 23,999 บาท