ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน 6คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสทัวร์: JJ ITV KC951 8D6N KC
รหัสสินค้า JJ ITV KC951 8D6N KC 

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัลมาตี้ - ทบิลิซิ
วันที่สอง       เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา
วันที่สาม       เมืองอันนานูรี– ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี -โบสถ์เกอร์เกติ -เมืองทบิลิซิ
วันที่สี่           เมืองบาคูรินิ – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองทบิลิซี   
วันที่ห้า         เมืองอัพลิสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองทบิลิซิ            
วันที่หก         เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
วันที่เจ็ด        เมืองทบิลิซิ – เมืองอัลมาตี้   
วันที่แปด       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  


อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
22 – 29 ก.ย.62 59,900  (เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี/Infant 50%ของราคาทัวร์) 18,000 20  
6 – 13 ต.ค.62 62,900 18,000 20