ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโรวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโรวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
ราคา: 44,900 บาท
รหัสทัวร์: EU ITV QR208 8D5N QR
รหัสสินค้า EU ITV QR208 8D5N QR

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
วันที่สอง         สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค                      
วันที่สาม          มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice
วันที่สี่              Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปราก                        
วันที่ห้า
          ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
วันที่หก           บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
วันที่เจ็ด         บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport                                           
วันที่แปด      ท่าอากาศยานโดฮา  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        


อัตตราค่าบริการ 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
24- กันยายน – 01 ตุลาคม 62 44,900 ราคาเด็ก0-2 ปี
ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant
50 % ของราคาทัวร์

 
12,500 25  
01- 08 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  
22 - 29 ตุลาคม 62 44,900 12,500 25  
07 - 14 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  
14 - 21 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  
21-28 พฤศจิกายน 62 44,900 12,500 25  
04-11 ธันวาคม 62 44,900 12,500 25  
13-20 กุมภาพันธ์ 63 44,900 12,500 25  
20-27 กุมภาพันธ์ 63 44,900 12,500 25  
06-13 มีนาคม 63 44,900 12,500 25  
20-27 มีนาคม 63 44,900 12,500 25