ทัวรืสิงคโปร ซุปเปอร์เอนจอย 3วัน2คืน.

ทัวรืสิงคโปร ซุปเปอร์เอนจอย 3วัน2คืน.
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: SP ZG SIN15 3D2N 3K
รหัสสินค้า SP ZG SIN15 3D2N 3K

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) - มารีน่าเบย์แซน -
               ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW
วันที่สอง   อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเดินทางสู่เกาะมหาสนุก SENTOSA
วันที่สาม   วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ 

 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดกาเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 22 ตุลาคม 2561 16,999 16,999 16,999 4,000
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 4,000
01 – 03 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 4,000
28 – 30 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500
29 – 31 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 17,999 5,500
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 6,500