ทัวรืญี่ปุุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ 6วัน4คืน

ทัวรืญี่ปุุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ 6วัน4คืน
ราคา: 26,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ121 6D4N XJ
รหัสสินค้า JP TTN XJ121 6D4N XJ 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก         สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง       สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่สาม       ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
วันที่สี่           เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์ - กระเช้าคุรดาเกะ - อิออน
วันที่
ห้า         เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี -                                            ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
วันที่
หก        
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
02-07 ตุลาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
05-10 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
09-14 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
12-17 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
16-21 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
19-24 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
23-28 ตุลาคม 2562 32,888.- 8,900.- 34+1
26-31 ตุลาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
01-06 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
02-07 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
03-08 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
04-09 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
05-10 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
06-11 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
07-12 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
08-13 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
09-14 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
10-15 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
11-16 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
12-17 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
13-18 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
14-19 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
15-20 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
16-21 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
17-22 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
18-23 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
19-24 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
20-25 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
21-26 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
22-27 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
23-28 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
24-29 พฤศจิกายน 2562 28,888.- 8,900.- 34+1