เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน

เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด 4วัน 3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: VN TTN FDCXR01 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : VN TTN FDCXR01 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง
 
วันแรก            กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
วันที่สอง          เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์- สวนดอกไม้เมืองหนาว – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**
วันที่สาม         สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน-วัดโพนากา-ตลาดดัม
วันที่สี่
              เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
02-05 สิงหาคม 2562 13,888 13,888 5,500
09-12 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500
11-14 สิงหาคม 2562 15,888 15,888 5,500
16-19 สิงหาคม 2562 12,888 12,888 5,500
18-21 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500
23-26 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500
25-28 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
01-04 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
06-09 กันยายน 2562 14,888 14,888 5,500
08-11 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
13-16 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
15-18 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
20-23 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
22-25 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500
27-30 กันยายน 2562 14,888 14,888 5,500
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500
04-07 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
06-09 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500
11-14 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
13-16 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
18-21 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
20-23 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500
 


**จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน**
*ตั๋วเครื่องบินสำหรับ Infant 2,900 บาท/ท่าน* 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>