ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พาออกเดท ฮอกไกโดน 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พาออกเดท ฮอกไกโดน 6วัน4คืน
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ122 6D4N XJ
รหัสสินค้า JP TTN XJ122 6D4N XJ 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก      สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง    สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่สาม    ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
วันที่สี่         เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์
วันที่ห้า       เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง -ถนนทานุกิโคจิ
วันที่
หก      
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
25-30 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 8,900.- 1
26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1
27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1
28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1
29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 1
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1
01-06 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
02-07 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
03-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
04-09 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
05-10 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
06-11 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
07-12 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
08-13 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
09-14 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
10-15 ธันวาคม 2562 32,888.- 8,900.- 2
11-16 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
12-17 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
13-18 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
14-19 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
15-20 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
16-21 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
17-22 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
18-23 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
19-24 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
20-25 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 2
21-26 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1
22-27 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 1
23-28 ธันวาคม 2562 33,888.- 8,900.- 2
24-29 ธันวาคม 2562 33,888.- 8,900.- 2
25-30 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 2
26-31 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 2
27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1
28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1
29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1
29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 42,888.- 8,900.- 1
30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 39,888.- 8,900.- 1
30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 42,888.- 8,900.- 1
31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63 35,888.- 8,900.- 2
*29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 และวันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 ราคาบัส 1 กับ 2 ไม่เท่ากัน*