ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ
ราคา: 23,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ120 5D3N XJ
 รหัสสินค้า JP TTN XJ120 5D3N XJ  

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง          สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
วันที่สาม          
ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -                         ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ฃ
วันที่สี่             อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
วันที่
ห้า                  
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
23 - 27 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1
24 – 28 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
01 – 05 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
02 – 06 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
03 – 07 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
04 – 08 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
05 – 09 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
06 – 10 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
07 – 11 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
08 – 12 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
09 - 13 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
10 – 14 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
11 – 15 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
12 – 16 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
13 – 17 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
14 – 18 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
15 – 19 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
16 – 20 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
17 – 21 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
18 – 22 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
19 – 23 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
20 – 24 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
21 – 25 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
22 – 26 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
23 – 27 ธันวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
24 – 28 ธันวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1
25 – 29 ธันวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1
26 – 30 ธันวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1
27 – 31 ธันวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1
28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1
29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1
30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1
31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 34+1