พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: MM ZG ZRGN04 3D2N FD

รหัสโปรแกรม : MM ZG ZRGN04 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน 
วันที่สอง          พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจ                               ดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
วันที่สาม          เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลา                           ดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 9,999
18 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 9,999
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,500 8,999
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 9,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 3,500 9,999
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน***<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>