รัซเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน4คืน.

รัซเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน4คืน.
ราคา: 42,888 บาท
รหัสทัวร์: RS ITV KC911 6D4N KC
รหัสสินค้า RS ITV KC911 6D4N KC 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก        กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว์      
วันที่สอง     กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์   วันที่สาม      
มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo

วันที่สี่         พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค                                                                                                  วันที่ห้า           ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)

อัตตราค่าบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /เดินทางท่านเดียว ที่นั่ง หมายเหตุ
20 – 25 กรกฏาคม  62 44,888 ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ Infant
ราคา 15,000 บาท
12,000 20  
14 – 19 กันยายน 62 44,888 12,000 20  
28 กันยายน - 03 ตุลาคม 62 44,888 12,000 20  
16 -21 พฤศจิกายน 62 42,888 12,000 20  
30 พฤศจิกายน- 05 ธันวาคม 62 43,888 12,000 20  
14 – 19 ธันวาคม 62 44,888 12,000 20