จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว

จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG ZCSX01 4D3N WE

รหัสโปรแกรม : CN ZG ZCSX01 4D3N WE

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา- เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง     เมืองจางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา
วันที่สาม      ร้านหยก-ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ
 วันที่สี่         ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
05 – 08 กรกฎาคม 2562 11,999 14,999 4,999 7,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 14,999 4,999 7,999
09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
16 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
23 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
06 – 09 กันยายน 2562 11,999 14,999 4,999 7,999
13 – 16 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
20 – 23 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
27 – 30 กันยายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
11 – 14 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 4,999 9,999
18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 7,999
25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 7,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 16,999 4,999 7,999
 
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>