ญี่ปุ่น เปปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น เปปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG ZFUK01 5D3N SL

รหัสโปรแกรม : JP ZG ZFUK01 5D3N SL

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง          ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  แช่ออนเซ็น
วันที่สาม         
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ศาลเจ้ายูโทคุ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
วันที่สี่             
ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี –  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
วันที่ห้า           
ฟุกุโอกะ
– กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
04 – 08 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999
05 – 09 ตุลาคม 2562 23,999 8,000 15,999
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999
10 – 14  ตุลาคม 2562 27,999 8,000 19,999
16 – 20  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999
17 – 21  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999
18 – 22  ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999
19 – 23  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
20 – 24   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
23 – 27   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
24 – 28   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
25 – 29   ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
26 – 30  ตุลาคม 2562 26,999 8,000 18,999
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>