ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน 2คืน

ไต้หวัน จัดเต็มไทเป 4วัน 2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: TW ZG ZTPE04 4D2N XW

รหัสโปรแกรม : TW ZG ZTPE04 4D2N XW

กำหนดการเดินทาง
*ปรับโปรแกรมเฉพาะช่วงเดินทาง เดือน กรกฎาคม เท่านั้น*
วันแรก
          สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน –ซีเหมินติง
วันที่สอง        ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม          ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)วันแรก           กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง        สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง
วันที่สาม        ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่              สนามบินเถาหยวน -
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
รายละเอียดเที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
02 – 04 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50
10,999 3,500 7,900
06 – 08 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35
10,999 3,500 7,900
09 – 11 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50
10,999 3,500 7,900
16 – 18 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50
11,999 4,500 7,900
20 – 22 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35
10,999 3,500 7,900
23 – 25 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50
10,999 3,500 7,900
25 – 27 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.40 – 15.20
11,999 4,500 7,900
26 – 28 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.55 – 11.50
  ขากลับ TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50
11,999 4,500 7,900
27 – 29 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35
   ขากลับ TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35
11,999 4,500 7,900
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20
  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
9,999 3,500 6,900
02 – 05 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
05 – 08 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
09 – 12 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
11,999 4,500 7,900
12 – 15 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
16 – 19 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
19 – 22 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
23 – 26 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
26 – 29 สิงหาคม 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
02 – 05 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
  ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
9,999 3,500 6,900
06 – 09 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
9,999 3,500 6,900
09 – 12 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
9,999 3,500 6,900
13 – 16 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
16 – 19 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
20 – 23 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
23 – 26 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
9,999 3,500 6,900
27 – 30 กันยายน 2562    ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30
   ขากลับ TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00
10,999 3,500 7,900
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>