ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3วัน 2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG ZG ZHKG16 3D2N WE

รหัสโปรแกรม :  HKG ZG ZHKG16 3D2N WE

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วันที่สอง          วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา  VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
วันที่สาม          วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -
Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
13 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
13,999 13,999 12,999 5,000
27 – 29 กรกฎาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
16,999 16,999 15,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
10 – 12 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
16,999 16,999 15,999 5,000
17 - 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
24 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
13,999 13,999 12,999 5,000
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
07 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
14 – 16 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
13,999 13,999 12,999 5,000
21 – 23 กันยายน 2562 ขาไป    WE630 (09.10-12.55)
ขากลับ WE631 (14.10-15.50)
14,999 14,999 13,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
16,999 16,999 15,999 5,000
12 – 14 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
16,999 16,999 15,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
19 – 21 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
26 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
09 - 11 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
13 – 15 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
14 – 16 ธันวาคม 2562 ขาไป    WE630 (10.05-13.50)
ขากลับ WE631 (15.00-16.45)
14,999 14,999 13,999 5,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>