ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย พรีเมี่ยม 5วัน3คืน.

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย พรีเมี่ยม 5วัน3คืน.
ราคา: 15,899 บาท
รหัสทัวร์: CN GS DYG03 5D3N CZ
รหัสสินค้า CN GS DYG03 5D3N CZ

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง  
     – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน                                   
 
วันที่ 2 เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) –   
ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – จิตรกรรมภาพวาดทราย                                                                            
 
วันที่ 3          เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า –      
         ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี                                                                   
 
วันที่ 4     สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ท่าอากาศยานต้า   
    หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)       
 
วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                        

อัตตราค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี)
อัตราท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา ห้องละ
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
08 – 12 ตุลาคม 62 17,999 20,999 20,999 4,500 7,900
09 – 13 ตุลาคม 62 17,999 20,999 20,999 4,500 7,900
14 – 18 ตุลาคม 62 16,999 19,999 19,999 4,500 7,900
18 – 22 ตุลาคม 62 16,999 19,999 19,999 4,500 7,900
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 16,999 19,999 19,999 4,500 7,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 16,999 19,999 19,999 4,500 7,900