ซุปตาร์ สกีหิมะ 6วัน 4คืน

ซุปตาร์ สกีหิมะ 6วัน 4คืน
ราคา: 29,888 บาท
รหัสทัวร์: JP TTN XJ124 6D4N XJ

รหัสโปรแกรม : JP TTN XJ124 6D4N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง          สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สาม          ลานสกี
ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
วันที่สี่              ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า
วันที่ห้า            เมืองนารา
– วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ
วันที่หก            สนามบินคันไซ –
 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
01-06 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
02-07 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
03-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
04-09 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
05-10 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
06-11 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
07-12 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
08-13 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
09-14 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
10-15 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
11-16 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
12-17 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
13-18 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
14-19 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
15-20 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
16-21 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
17-22 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
18-23 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
19-24 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
20-25 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
21-26 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
22-27 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
23-28 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
24-29 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
25-30 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
26-31 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>