ทัวร์เกาหลี อีซี่โกเลีย ซัมเมอร์ 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี อีซี่โกเลีย ซัมเมอร์ 5วัน3คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: KR CU EASY KOREA SUMMER 5D3N LJ
รหัสสินค้า KR CU EASY KOREA SUMMER 5D3N LJ 

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง    อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่สาม     ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – สะพานสายรุ้งบันโพ
วันที่สี่         ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP – ดิวตี้ฟรี– คลองชองเกชอน –       โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า        ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด -   มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน


อัตตราค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
พักเดี่ยว
01 – 05 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.-
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.-
07 – 11 กรกฎาคม 2562 13,900.- 5,500.-
10 – 14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬบูชา 15,900.- 5,500.-
17 – 21 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา 14,900.- 5,500.-
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,900.- 5,500.-
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,900.- 5,500.-
26 – 30 สิงหาคม 2562 13,900.- 5,500.-
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 14,900.- 5,500.-
01 – 05 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
05 – 09 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
11 – 15 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
17 – 21 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
19 – 23 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
23 – 27 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
25 – 29 กันยายน 2562 15,900.- 5,500.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 15,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท