ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน

ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร 5วัน 3คืน
ราคา: 37,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG ZHOK11 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : JP ZG ZHOK11 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง          ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street
วันที่สาม          ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี  เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่              อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า             สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการ


 
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(ต่ำกว่า 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(ต่ำกว่า 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 37,999 35,999 34,999 8,000 22,999
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999
06 - 10 ธันวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 26,999
11 - 15 ธันวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999
12 - 16 ธันวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999
13 - 17 ธันวาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 22,999
18 - 22 ธันวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999
19 - 23 ธันวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999
20 - 24 ธันวาคม 2562 41,999 39,999 38,999 8,000 25,999
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>