ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร

ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร
ราคา: 25,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG ZHOK13 5D3N XJ
 
รหัสโปรแกรม : JP ZG ZHOK13 5D3N XJ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง          ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
วันที่สาม
          ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ  
- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
วันที่สี่              ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา  ซัปโปโรโจไง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต  
วันที่ห้า             สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999
04 – 08 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
06 – 10 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
11 – 15 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
12 – 16 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
13 – 17 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
14 – 18 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999
17 – 21 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
19 – 23 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
20 – 24 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
21 – 25 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
22 – 26 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
23 – 27 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999
24 – 28 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 25,999
26 – 30 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 25,999
27 – 31 ธันวาคม 2562 38,999 8,000 28,999
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 38,999 8,000 28,999
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 38,999 8,000 28,999
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 36,999 8,000 26,999
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 36,999 8,000 26,999
 
** บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>