พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: MM ZG ZRGN06 3D2N 8M

รหัสโปรแกรม : MM ZG ZRGN06 3D2N 8M

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง          พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม          เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทะทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ 


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
10 – 12 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
11 – 13 ตุลาคม 2562 11,999 2,500 8,999
12 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 2,500 9,999
17 – 19 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
19 – 21 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
24 – 26 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
25 – 27 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
26 – 28 ตุลาคม 2562 10,999 2,500 7,999
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 10,999 2,500 7,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
07 – 09 พฤศจิกายน 2562 9,999 2,500 7,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
14 – 16 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
21 – 23 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
28 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 2,500 7,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 2,500 7,999
05 – 07 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999
06 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 2,500 8,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
14 – 16 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
20 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
21 – 23 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
26 – 28 ธันวาคม 2562 10,999 2,500 7,999
27 – 29 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999
29 – 31 ธันวาคม 2562 13,999 3,000 10,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 13,999 3,000 10,999
09 – 11 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
10 – 12 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
11 – 13 มกราคม 2563 10,999 2,500 7,999
 
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>