ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG ZG ZHKG03 3D2N FD

รหัสโปรแกรม: HKG ZG ZHKG03 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet
วันที่สอง     วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights
วันที่สาม     ฮ่องกง
– มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา
กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
16 - 18 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
23 - 25 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
06 - 08 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
13 - 15 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
20 - 22 กันยายน  2562 13,999 13,999 8,999 4,000
11 - 13 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
18 - 20 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
25 - 27 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 11,999 4,000
01 - 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
08 - 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
15 - 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
22 - 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
07 - 09 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
13 - 15 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
20 - 22 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 10,999 4,000
27 - 29 ธันวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000
03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 9,999 4,000
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 10,999 4,000
 
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน ** 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท **<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>