อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
ราคา: 19,999 บาท
รหัสทัวร์: IN ZG ZDEL01 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : IN ZG ZDEL01 5D3N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ
วันที่สอง     ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล
วันที่สาม     เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
วันที่สี่         ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
วันที่ห้า       สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
13 – 17 กรกฎาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
21,999 5,999 10,999
26 – 30 กรกฎาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
21,999 5,999 10,999
13 – 17 กันยายน 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
19,999 5,999 10,999
20 – 24 กันยายน 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
20,999 5,999 10,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
20,999 5,999 10,999
04 – 08 ตุลาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
21,999 5,999 10,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
23,999 5,999 10,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
22,999 5,999 10,999
20 – 24 ตุลาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.35 – 10.35
ขากลับ TG316 DEL-BKK 23.30 – 05.25 (+1)
23,999 5,999 10,999
หมายเหตุ: พีเรียตเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีปรับเปลี่ยนเวลาบิน หากมีการออกตั๋วภายใน รบกวนตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินอีกครั้ง **
25 – 29 ตุลาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
21,999 5,999 10,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
21,999 5,999 10,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
21,999 5,999 10,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
21,999 5,999 10,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
21,999 5,999 10,999
06 – 10 ธันวาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
23,999 5,999 10,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
23,999 5,999 10,999
13 -17 ธันวาคม 2562 ขาไป    TG323 BKK-DEL 07.00 – 09.55
ขากลับ TG316 DEL-BKK 00.20 – 05.45
22,999 5,999 10,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/ทริป**

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>