อินเดีย แคชเมียรื อัครา เดลี

อินเดีย แคชเมียรื อัครา เดลี
ราคา: 28,999 บาท
รหัสทัวร์: IN ZG ZDEL02 6D4N TG

รหัสโปรแกรม : IN ZG ZDEL02 6D4N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี – สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ 
วันที่สอง     กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล
วันที่สาม     สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย 
วันที่สี่         สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี - เมืองเดลี - เมืองอัครา
วันที่ห้า       ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

วันที่หก       สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
12 – 17 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 9,999 19,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 9,999 19,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 28,999 28,999 8,999 18,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 28,999 28,999 8,999 18,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>