ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน2คืน.

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน2คืน.
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: CBD SPL REP001 3D2N FD
รหัสสินค้า CBD SPL REP001 3D2N FD 

กำหนดการเดินทาง 
 
  รายการ
DAY 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
DAY 2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม –   นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
DAY 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์
ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ –  สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

อัตตราค่าบริการ 
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่พัก2ท่าน
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
14 – 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
15 – 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
27 – 29 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)
12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
10 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
4 – 6 ตุลาคม 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
12 – 14 ตุลาคม 2562
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
13 – 15 ตุลาคม 2562
(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
22 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
8 – 10 พฤษจิกายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
22 – 24 พฤษจิกายน 2562 11,900 บาท/ท่าน 10,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
5 – 7 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) 12,900 บาท/ท่าน 11,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
08 – 10 ธันวาคม (วันรัฐรรมนูญ) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
28 – 30  ธันวาคม (วันปีใหม่) 13,900 บาท/ท่าน 12,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน
30 ธันวาคม–1 มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 16,900 บาท/ท่าน 15,900 บาท/ท่าน 3,500 บาท/ท่าน