จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า
ราคา: 14,999 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG ZCKG04 4D3N WE

รหัสโปรแกรม : CN ZG ZCKG04 4D3N WE

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง
วันที่สอง          เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
วันที่สาม          อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   
วันที่สี่              หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
05 – 08 ธันวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 10,999
07 – 10 ธันวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 10,999
13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 4,999 9,999
20 – 23 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999
29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 24,999 27,999 7,999 14,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>