บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 3คืน

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี 4วัน 3คืน
ราคา: 12,999 บาท
รหัสทัวร์: ID ZG ZDPS07 4D3N SL

รหัสโปรแกรม : ID ZG ZDPS07 4D3N SL

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน
วันที่สอง          วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ 
วันที่สาม          ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
วันที่สี่              สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ 


อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
05 – 08 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999
12 – 15 กันยายน 2562 12,999 3,000 7,999
19 – 22 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999
26 – 29 กันยายน 2562 13,999 3,000 8,999
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,999 3,000 8,999
10 – 13 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999
16 – 19 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999
17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999
24 – 27 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 8,999
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 3,000 8,999
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
25 – 28 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 8,999
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>