รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน
ราคา: 53,500 บาท
รหัสทัวร์: RS GZ GG18 8D QR

รหัสโปรแกรม : RS GZ GG18 8D QR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – มอสโคว
วันที่สอง      มอสโคว – พระราชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหารเซนต์ซาเวีย – อารามโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์
วันที่สาม      มอสโควเมโทร – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ละครสัตว์ Russian circus
วันที่สี่          มอสโคว – ซากอส – วิหารนักบุญเซนต์ เซอร์เจียส – ตลาดอิสไมโลโวเครมลิน – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา
วันที่ห้า        มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เสาอเล็กซานเดอร์ – พระราชวังฤดูหนาว
วันที่หก        พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – ปีเตอร์ฮอฟ – วังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
วันที่เจ็ด       อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ – วิหารเซนต์ไอแซค – วิหารหยดเลือด – ป้อมปีเตอร&พอล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงเทพ
วันที่แปด      กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ  พักห้องคู่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่ 22 – 29 กันยายน 54,800 5,900  
วันที่ 2 – 9 ตุลาคม 54,800 5,900  
วันที่ 20 – 27 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 54,800 5,900  
วันที่ 28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน (กลับไฟล์ 23.20 น.ถึงไทย 19.20 น.) 54,500 5,900  
วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 53,500 5,400  
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 53,500 5,400  
วันที่ 3 – 10 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ) 54,500 5,900  

 ** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
       ** โรงแรมใน ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>