เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: VN CU EASY DAZZLING BANA HILL V.1 4D3N VZ

รหัสโปรแกรม : VN CU EASY DAZZLING BANA HILL V.1 4D3N VZ

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร
วันที่ 2 วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ดานัง
วันที่ 4 วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::
03 – 06 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500
07 – 10 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500
10 – 13 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500
17 – 20 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500
20 – 23 กรกฎาคม 2562 12,900 3,500
24 – 27 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500
31 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
03 – 06 สิงหาคม 2562 12,900 3,500
07 – 10 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
11 – 14 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
14 – 17 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
18 – 21 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
21 – 24 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
25 – 28 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
28 – 31 สิงหาคม 2562 11,900 3,500
01 – 04 กันยายน 2562 11,900 3,500
04 – 07 กันยายน 2562 11,900 3,500
08 – 11 กันยายน 2562 11,900 3,500
11 – 14 กันยายน 2562 11,900 3,500
15 – 18 กันยายน 2562 11,900 3,500
18 – 21 กันยายน 2562 11,900 3,500
22 – 25 กันยายน 2562 11,900 3,500
25 – 28 กันยายน 2562 11,900 3,500
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 11,900 3,500
02 – 05 ตุลาคม 2562 11,900 3,500
06 – 09 ตุลาคม 2562 11,900 3,500
09 – 12 ตุลาคม 2562 11,900 3,500
13 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,900 3,500
16 – 19 ตุลาคม 2562 11,900 3,500
20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยะมหาราช) 13,900 3,500
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ท่าน
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>