เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน
ราคา: 61,555 บาท
รหัสทัวร์: EU GZ GG19 8D QR

รหัสโปรแกรม : EU GZ GG19 8D QR

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – มิวนิค
วันที่สอง      มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพาซ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท  (ออสเตรีย)
วันที่สาม   ฮัลล์ทัทท์ – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ – ฟุสเซ่น  (เยอรมัน)
วันที่สี่          โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า        พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ – ดีจอง  (ฝรั่งเศส)
วันที่หก        ปารีส -  แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – หอยเอสคาโก้  (ฝรั่งเศส)
วันที่เจ็ด       ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ
วันที่แปด      กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ
  เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8 วัน
QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ  พักห้องคู่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่  13 – 20 ก.ย. 65,555 13,000  
วันที่  22 – 29 ก.ย. 65,555 13,000  
วันที่  11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) 65,555 13,000  
วันที่  24 – 31 ต.ค. 65,555 13,000  
วันที่  7 – 14 พ.ย. 63,555 13,000  
วันที่  20 – 27 พ.ย. 63,555 13,000  
วันที่  7 – 14 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ) 65,555 13,000  
 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
                            ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>