ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
ราคา: 12,999 บาท
รหัสทัวร์: MM ZG ZMDL05 4D3N PG

รหัสสินค้า MM ZG ZMDL05 4D3N PG 


กำหนดการเดินทาง 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ 
                วันที่สอง    เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
วันที่สาม     พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม 
วันที่สี่      ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ


อัตตราค่าบริการ
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
เริ่มต้น 12,999 บาท