กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม

กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ราคา: 9,999 บาท
รหัสทัวร์: KH BT BT-REP01 FD 3D2N FD

รหัสโปรแกรม : KH BT BT-REP01 FD 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา 
วันที่สอง        นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สาม        ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย (FD)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 10,900 10,500 9,900 2,000
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 10.10-11.10 / 15.20-16.25 9,999 9,999 9,999 2,000
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 10.10-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 10,900 10,500 9,900 2,000
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 12,900 12,500 11,900 2,000
29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 09.55-11.00 / 16.30-17.25 14,900 14,500 13,900 2,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>