ทัวรืฮ่องกง ช้อปปิ้ง

ทัวรืฮ่องกง ช้อปปิ้ง
ราคา: 13,989 บาท
รหัสทัวร์: HKG GS HKG08 3D2N MS
รหัสสินค้า HKG GS HKG08 3D2N MS 

กำหนดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก  เลดี้                              
วันที่สอง ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก –  Avenue of Stars – ชมโชว์แสงสีเสียง 
วันที่สาม เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
  

อัตตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ (พัก 1 ห้อง 2 ท่าน) ราคาเด็กต่ำกว่า 18 ปี ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
ท่านละ
MS960 BKKHKG 14.15-17.50
MS961 HKGBKK 22.00-23.50
เดือน กรกฎาคม 2562
11-13 กรกฎาคม 12,989 12,989 7,900 7,900
25-27 กรกฎาคม 12,989 12,989 3,900 7,900
เดือน สิงหาคม 2562
08-10 สิงหาคม 12,989 12,989 3,900 7,900
22-24 สิงหาคม 12,989 12,989 3,900 7,900
เดือน กันยายน 2562
05-07 กันยายน 13,989 13,989 3,900 7,900
19-21 กันยายน 13,989 13,989 3,900 7,900
เดือน ตุลาคม 2562
15-17 ตุลาคม 13,989 13,989 3,900 7,900
24-26 ตุลาคม 13,989 13,989 3,900 7,900