ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT BT-MMR052 FD 3D2N FD

รหัสโปรแกรม : MM BT BT-MMR052 FD 3D2N FD

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สอง     พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่สาม     มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ   

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคา พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000
20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>