ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ

ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ราคา: 18,999 บาท
รหัสทัวร์: JP ZG ZNRT17 5D3N SL

รหัสโปรแกรม : JP ZG ZNRT17 5D3N SL

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง          นาริตะ-วัดอาซากุสะ
–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม          ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่               อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า            สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
09 – 13 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 8,000
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
23 – 27 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000
01 – 05 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
02 – 06 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
13 – 17 สิงหาคม 2562 20,999 8,000
14 – 18 สิงหาคม 2562 18,999 8,000
15 – 19 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
16 – 20 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
21 – 25 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
22 – 26 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
23 – 27 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
27 – 31 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000
03 – 07 กันยายน 2562 19,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000
05 – 09 กันยายน 2562 19,999 8,000
06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000
10 – 14 กันยายน 2562 19,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000
12 – 16 กันยายน 2562 19,999 8,000
13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000
17 – 21 กันยายน 2562 19,999 8,000
18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000
19 – 23 กันยายน 2562 19,999 8,000
20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000
24 – 28 กันยายน 2562 19,999 8,000
25 – 29 กันยายน 2562 18,999 8,000
26 – 30 กันยายน 2562 19,999 8,000
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>