ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน
ราคา: 15,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG ZG ZHKG04 3D2N HX

รหัสโปรแกรม : HKG ZG ZHKG04 3D2N HX

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วันที่สอง          วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
วันที่สาม          ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
19 – 21 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
15,999 14,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
15,999 14,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
15,999 14,999 5,000
13 – 15 กันยายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
15,999 14,999 5,000
27 – 29 กันยายน 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
15,999 14,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45 -23.55)
16,999 15,999 5,000
24 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (22.45-00.45)
16,999 15,999 5,000
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>