สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: SG ZG ZSIN02 3D2N SQ

รหัสโปรแกรม : SG ZG ZSIN02 3D2N SQ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
วันที่สอง          อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย 

วันที่สาม          วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ

อัตรค่าบริการ
 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 กรกฎาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
13 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
16 – 18 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
26 – 28 กรกฎาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
27 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999
02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
09 – 11 สิงหาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
10 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 13,999 3,500 10,999
16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
06 – 08 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
07 – 09 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
13 – 15 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
14 – 16 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
27 – 29 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
28 – 30 กันยายน 2562 11,999 10,999 3,500 7,999
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
12 – 14 ตุลาคม 2562 15,999 14,999 3,500 11,999
19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
25 – 27 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
26 – 28 ตุลาคม 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 11,999 3,500 8,999
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
05 – 07 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
06 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
07 – 09 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
13 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
14 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
20 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
21 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 3,500 9,999
27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 12,999 4,500 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999
29 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 14,999 4,500 11,999
 
 
** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้องอย่างจำกัด
ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม
โดยทางบริษัทจะดูแลเรื่องการเดินทางและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน-เอ้าท์ ให้แก่ท่าน
ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีเท่านั้น ที่สามารถพักห้อง 2 ท่านกับผู้ใหญ่แบบไม่เสริมได้**
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ  40 SGD /ทริป/ต่อท่าน***
โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>