TURKEY TROY 8 DAY

TURKEY TROY 8 DAY
ราคา: 36,900 บาท
รหัสทัวร์: TK PRD TURKEY TROY 8D5N TK

รหัสโปรแกรม : TK PRD TURKEY TROY 8D5N TK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
วันที่สอง     ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
วันที่สาม
     ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
วันที่สี่         ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
วันที่ห้า       บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
วันที่หก       เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่เจ็ด
      นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
วันที่แปด     กรุงเทพมหานคร


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง
   กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2562                                                          
ราคา 36,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท
พฤษภาคม         25 พ.ค.-01 มิ.ย.
มิถุนายน            01-08/02-09/08-15/09-16/15-22/16-23/22-29
                         30มิ.ย.-07 ก.ค.
 
ราคา 37,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 7,000 บาท
กรกฎาคม          14-21
สิงหาคม             14-21
ตุลาคม              05-12/06-13/07-14/12-18
 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>