ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน
ราคา: 14,888 บาท
รหัสทัวร์: TW TTN VZRMQ01 4D3N VZ


รหัสโปรแกรม : TW TTN VZRMQ01 4D3N VZ

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่สอง          ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
วันที่สาม         DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วันที่สี่             หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่  17 – 20 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 15,888.- 4,500
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่  02 – 05 สิงหาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 09 – 12 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 15,888.- 4,500
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 15,888.- 4,500
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่  30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 04 – 07 กันยายน 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 18 – 21 กันยายน 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562 14,888.- 4,500
วันที่  02 – 05 ตุลาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 06 – 09 ตุลาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562
**วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9**
16,888.- 4,500
วันที่  16 – 19 ตุลาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่  18 – 21 ตุลาคม 2562 14,888.- 4,500
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 15,888.- 4,500
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 15,888.- 4,500
  

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NT/ทริป/ต่อท่าน
ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>