รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน 3คืน

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน 3คืน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสทัวร์: RS ZG ZDME10 5D3N QR

รหัสโปรแกรม : RS ZG ZDME10 5D3N QR

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง         ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์                                                          
วันที่สอง          เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต 
วันที่สาม          เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
วันที่สี่             เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย       
วันที่ห้า
            ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย       

อัตราค่าบริการ
                                                                      
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
10 - 14 กรกฎาคม 2562 10JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55
10JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15
13JUL QR230 DME-DOH 23.55-05.05+1
14JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20
29,999 29,999 28,999 7,000 15,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562 13JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55
13JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15
16JUL QR230 DME-DOH 23.55-05.05+1
17JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
16 – 20 กรกฎาคม 2562 16JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55
16JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15
19JUL QR230 DME-DOH 23.55-05.05+1
20JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20
29,999 29,999 28,999 7,000 15,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 25JUL QR827 BKK-DOH  08.05-10.55
25JUL QR229 DOH-DME 16.05-21.15
28JUL QR230 DME-DOH 23.55-05.05+1
29JUL QR838 DOH-BKK  08.20-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
08 – 12 สิงหาคม 2562 08AUG QR827 BKK-DOH  08.05-10.55
08AUG QR229 DOH-DME 16.05-21.15
11AUG QR230 DME-DOH 23.55-05.05+1
12AUG QR838 DOH-BKK  08.20-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
04 – 08 กันยายน 2562 04SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
04SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15
07SEP QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
08SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
11 – 15 กันยายน 2562 11SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
11SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15
14SEP QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
15SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
14 – 18 กันยายน 2562 14SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
14SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15
17SEP QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
18SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
18 – 22 กันยายน 2562 18SEP QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
18SEP QR229 DOH-DME 16.15-21.15
21SEP QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
22SEP QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
09 – 13 ตุลาคม 2562 09OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
09OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
12OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
13OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
31,999 31,999 30,999 7,000 17,999
10 – 14 ตุลาคม 2562 10OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
10OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
13OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
14OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
32,999 32,999 31,999 7,000 18,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 12OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
12OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
15OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
16OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
32,999 32,999 31,999 7,000 18,999
16 – 20 ตุลาคม 2562 16OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
16OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
19OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
20OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
31,999 31,999 30,999 7,000 17,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 23OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
23OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
26OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
27OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
32,999 32,999 31,999 7,000 18,999
26 – 30 ตุลาคม 2562 26OCT QR827 BKK-DOH  08.05-11.15
26OCT QR229 DOH-DME 16.15-21.15
29OCT QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
30OCT QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
31,999 31,999 30,999 7,000 17,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 06NOV QR831 BKK-DOH  09.35-13.25
06NOV QR229 DOH-DME 16.15-21.15
09NOV QR230 DME-DOH 23.55-04.50+1
10NOV QR838 DOH-BKK  08.35-19.20
30,999 30,999 29,999 7,000 16,999
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>