ตามล่าหาแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน

ตามล่าหาแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน
ราคา: 69,900 บาท
รหัสทัวร์: RS ITV TG812 7D5N TG

รหัสโปรแกรม : RS ITV TG812 7D5N TG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์
วันที่สอง       มอสโคว์- พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์
วันที่สาม       มอสโคว์- เมอร์มังส์- กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่สี่           Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
                                                  
วันที่ห้า         พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช-พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –มหาวิหารเซนต์ไอแซค        

วันที่หก         Saspan train- กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
วันที่เจ็ด        ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /เดินทางท่านเดียว ที่นั่ง หมายเหตุ
06-12 พฤศจิกายน 62 69,900 ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ Infant
ราคา 15,000 บาท
12,000 30  
20-26 พฤศจิกายน 62 69,900 12,000 30  
27พฤศจิกายน – 3ธันวาคม 62 69,900 12,000 30  
23 – 29 ธันวาคม 62 69,900 12,000 30  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>