ทัวร์ยุโรป สวิส ฝรั่งเศษ

ทัวร์ยุโรป สวิส ฝรั่งเศษ
ราคา: 50,990 บาท
รหัสทัวร์: EU CU EASY SNOW 7D4N QR
รหัสสินค้า EU CU EASY SNOW 7D4N QR

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่สอง   ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุค – ชมเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล –
อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองและช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
วันที่สาม 
 
ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง –สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ดิจอง
วันที่สี่       ดิจอง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า –ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์  วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส
วันที่ห้า    ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต
วันที่หก   ปารีส – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน –จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – ถ่ายรูปหอไอเฟล ณ จัตุรัสทรอคคาเดโร  - พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่เจ็ด   โดฮา – กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
14 – 20 ก.ค. 62 **วันอาสาฬหบูชา** 50,990 48,990 9,000
18 – 24 ส.ค. 62 50,990 48,990 9,000
22 – 28 ก.ย. 62 50,990 48,990 9,000
20 – 26 ต.ค. 62 **วันปิยะมหาราช** 50,990 48,990 9,000
** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท**