จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน

จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน
ราคา: 15,999 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG ZCSX02 6D5N WE

รหัสโปรแกรม : CN ZG ZCSX02 6D5N WE 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา- เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง     เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง
วันที่สาม     เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่สี่         แกรนด์แคนยอน- สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย  
วันที่ห้า       ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
วันที่หก       เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
11 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
08 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
22 – 27 สิงหาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
05 – 10 กันยายน 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
12 – 17 กันยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
19 – 24 กันยายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
10 – 15 ตุลาคม 2562 21,999 24,999 5,999 9,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999
23  - 28 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 9,999
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
06 – 11 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 5,999 9,999
 
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท **
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>