ทัวร์อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ เจนัว มิลาน

ทัวร์อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ เจนัว มิลาน
ราคา: 45,900 บาท
รหัสทัวร์: IT ITV TG713 7D4N TG
รหัสสินค้า IT ITV TG713 7D4N TG

กำหนดการเดินทาง 

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง        สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ฟลอเรนซ์ 
วันที่สาม
       เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมือง ลาสเปเซีย
วันที่สี่           ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ – เมืองเจ
วันที่ห้า         เจนัว – McArtthurGlen Outlet - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า
เมสเตร
วันที่หก
        ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา  
วันที่เจ็ด        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตตราค่าบริการ 

 
 
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
17-23 ส.ค. 62 45,900 (เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 50% ของราคาทัวร์)
ราคาเด็ก(2-11ปี)มีเตียงคิดราคาเท่าผู้ใหญ่
12,500 25  
26 ก.ย -1 ต.ค. 62 45,900 12,500 25