ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: LAO BT LAO01 3D2N PG
รหัสสินค้า LAO BT LAO01 3D2N PG

กำหนดการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ  • หลวงพระบางน้ำตกตาดกวางสี • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน • ตลาดมืด  
วันที่สอง     บ้านช่างฆ้อง • ถ้ำติ่ง • บ้านช่างไห • พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • วัดใหม่ • พระธาตุษูสี • บายศรีสู่
วันที่สาม    ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดวิชุนราช • บ้านผานม • กรุงเทพฯ   
            

อัตตราค่าบริการ

 
ตาราง วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์.....ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
16 ก.ค.62 18 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000