ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์เมือง พุกาม

ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์เมือง พุกาม
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: MM BT MMR051 4D3N FD
รหัสสินค้า MM BT MMR051 4D3N FD

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก          กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง        พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม       มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่              ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ


อัตตราค่าบริการ

 
วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,500
22 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
06 ก.ค.62 09 ก.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
07 ก.ค.62 10 ก.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
03 ส.ค.62 06 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
04 ส.ค.62 07 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
18 ส.ค.62 21 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
25 ส.ค.62 28 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
01 ก.ย.62 04 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500
13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500
15 ก.ย.62 18 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
22 ก.ย.62 25 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500