ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ๋ว

ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ๋ว
ราคา: 21,900 บาท
รหัสทัวร์: TP BT TPE01 4D3N TG
รหัสสินค้า TP BT TPE01 4D3N TG

กำหนดการเดินทาง 
วันแรก             กรุงเทพ •  สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน 
วันที่สอง          เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม          หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 
วันที่สี่              ผลิตภัณฑ์สร้อย
Germanium อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง    


อัตตราค่าบริการ 
 
ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
07 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
21 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
05 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
09 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
23 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
12 ก.ย.62 15 ก.ย.62 25+1 22,900 22,500 21,900 4,000
26 ก.ย.62 29 ก.ย.62 25+1 21,900 21,500 20,900 4,000
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 25+1 24,900 24,500 23,900 4,000
23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 25+1 23,900 23,500 22,900 4,000